Factura Electrònica

 

CODI DIR 3: LA0000014

 

Què és una factura electrònica?

Una factura electrònica és un document electrònic que:

– Conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics.

– Té validesa legal quan presenta signatura electrònica avançada que garanteix l’autentificació, la integritat i el no repudi.

– És susceptible de ser tramés per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors.

Com es poden generar factures electròniques?

El format electrònic per emetre factures electròniques a l’administració és Factura segons l’Ordre PRE/2971/2007. Per generar les factures amb aquest format públic  es disposa de diversos mecanismes.

Quins són els avantatges d’utilitzar factures electròniques?

– Intercanvi de la informació sense error entre l’administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d’entrada manual).

– Els proveïdors disposaran amb antelació de l’acceptació de les seves factures i podran planificar millor la seva tresoreria i les opcions de negociació amb les entitats financeres.

– Les factures amb signatura electrònica tenen plena validesa legal i poden substituir el paper tot i que si els proveïdors les demanen en suport paper es poden enviar encara que estiguin signades.

– Reducció dels temps de tramitació a les administracions públiques.

– Major eficiència en la gestió, auditoria i inspecció.

 

BÚSTIA DE LLIUREMENT DE FACTURES

Envieu-nos les vostres factures electròniques a través de la plataforma e-fact.